รวมดาวชาวยู

ปังปอนด์ (ศึกษาศาสตร์)

ภพนิพิฐ พงษ์พันธ์ (ปังปอนด์ ) ที่สอบติดศึกษาศาสตร์ มข. จบจาก โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แจ๊ค (สถาปัตยกรรมศาสตร์)

แจ๊ค สอบติดคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จบจากโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอ๊กซ์ (คณะแพทยศาสตร์)

ยินดีกับน้องเอ๊กซ์ (นายแสนภูมิ เหล่าสิริภูมิ) จบจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ชัยภูมิ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.มหิดล

อ๋อง (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

จากโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ทิว (คณะเทคโนโลยี่ธรณี)

ยศศรัล กิตติปฐมวิทย์ (ทิว ) ติดคณะเทคโนโลยี่ธรณี (*เป็นดือนของคณะ)จบ โรงเรียน ขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

แม๊ค(การจัดการโลจิสติกส์)

น้องแม๊ค (นายภัควัตร นันทไชย)


ที่สอบติด คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (คณิตศาสตร์) น้องแม๊ค (นายภัควัตร นันทไชย) จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)...จังหวัดขอนแก่น


น้องภูมิ (คณะเกษตรศาสตร์)

ขอแสดงความยินดี กับ น้องภูมิ (นายภูมิพงศ์ จันโทสุทธิ์)

ที่สอบติดเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)...จังหวัดขอนแก่น

น้องเอิง (คณะเกษตรศาสตร์)

ขอแสดงความยินดี กับ เอิง (นางสาวหงส์สุดา เย็นหาญ) ติดคณะเกษตรศาสตร์

จากโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

เบค่อน(วิศวกรรมศาสตร์)

ขอแสดงความยินดี กับ น้องเบค่อน (นายธีรนันท์ อุปเสน) ที่สอบติดคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

จากโรงเรียน เซกา อ.เซกา จังหวัดบึงกาฬ

เต้ย (คณะวิทยาศาสตร์ (เคมี))

ขอแสดงความยินดี กับ ณัฐวุฒิ เตจา (เต้ย)สอบติด คณะวิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณัฐวุฒิ เตจา (เต้ย) จบจากโรงเรียน จันทรุเบกษาอนุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

จ๊อบ (เทคนิคการแพทย์)

ขอแสดงยินดีกับน้อง ศตวรรษ แก้วก้อน(จ๊อบ) ที่สอบติดคณะเทคนิคการเแพทย์ น้องจ๊อบ จบจากโรงเรีน นาทมวิทยา อ.นาทม จ.นครพนม

ฟิวส์(คณะวิศวกรรมศาสตร์)

จักรพงษ์ อันพิมพ์ (ฟิวส์) ที่ติดคณะวิศวกรรมศาสตร์


น้องฟิวส์ จบจากโรงเรียน เมืองพลพิทยาคม อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น

ภพ(คณะแพทยศาสตร์)

นายสุชิษณุ นันธราธรณ์ (ภพ) สอบติดคณะแพทยศาสตร์ จบจากโรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินท์

แฟ้ม (วิศวกรรมศาสตร์)

จักรกฤษ เสนาไทย (แฟ้ม ) สอบติดวิศวกรรมศาสตร์ จบจากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

โจ้ย(ศึกษาศาสตร์)

ณัฐพงษ์ ทองเลิศ ( โจ้ย ) สอบติด ศึกษาศาสตร์ จบจากโรงเรียน เตรียอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร

โบ๊ท(เทคโนโลยีการประมงและทรัยากรทางน้ำ)

นันทวุฒิ พรรคพิง (โบ๊ท)สอบติด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัยากรทางน้ำ จบจากโรงเรียน ขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น

เนย(เคมี) ลาดกระบัง

อรณภา ทิพย์แสง (เนย) สอบติดคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกะบัง จบจากโรงเรียนเซกา อ.เซกา จ.หนองคาย

มิจัง (วิทยาลัยการปกครอง)

มิจัง โคบายาชิ (มิจัง) สอบติดคณะวิทยาลัยการปกครอท้องถิ่น ม.ขอนแก่น * ดาวคณะ *จบจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

แมน(วิศวกรรมศาสตร์)

จักรกฤษ วรจักร ( แมน) สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จบจากโรงเรียน นครขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ลิต้า (คณะนิติศาสตร์)

ปนัดดา มัชมณฑล (ลิต้า) สอบติดคณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น จบจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ป่าน (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

บุณยานุช ทุยบึงฉิม (ป่าน) สอบติดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น จบจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เตอร์ (คณะศิลปศาสตร์)

รัชชานนท์ บรรจง (เตอร์) สอบติดคณะศิลปศาสตร์ จบจากโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

น้องวิ(วิศวกรรมศาสตร์)

ขอแสดงความยินดี กับ น้องวิ (นางสาวกรรณิการ์ ชินภูเขียว) ที่สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์


จบจากโรงเรียน โรงเรียนบ้านฝางวิทยายน อ.บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

เจนนี่ (เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ชวิศา ดลรวีธนากิจ (เจนนี่) สอบติดคณะวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบจาก โรงเรียน โรงเรียน เบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี

ซินแบท (คณะแพทยศาสตร์ )

ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์อีกคน #นางสาวณัฐภัสสร บุญห่อ (ซินแบท) จากโรงเรียน ปัญญาประทีป จ.นครราชสีมา
#สอบติดคณะแพทยศาสตร์ ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD )ของ มหาวิทยาลัยมหิดล

น้องนิกร แพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์อีกคนนะคร๊าฟ กับว่าที่คุณหมอ น้องกร : นิกร และภูเขียว จากโรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มทส.มาติวกับเราไม่ผิดหวังนะครับ ความฝันอยู่ไม่ไกล

ฟลุ๊ค (วิศวกรรมเคมี)

ขอแสดงความยินดี กับ ฟลุ๊ค (นายกิตติพงษ์ รื่นจิต) ติดคณะวิศวกรรมเคมี
จากโรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

น้องต๊อกแต๊ก วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ขอแสดงความยินดี กับ น้องต๊อกแต๊ก (เมวิยา เจิมขุนทด) ติดคณะ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากโรงเรียนอมตวิทยา อ.หนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น

ยู (วิศวกรรมศาสตร์ )

ขอแสดงความยินดี กับ น้องยู (ศักดิ์ศิรินทร์ ชิณเกตุ) ติดคณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไปจากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ.เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ก็อต (เภสัชศาสตร์ )

วทัญญู อยู่หมื่นไวย์ (ก็อต) โรงเรียน แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น ติดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แซค (แพทยศาสตร์)

น้องแซค (อดิศวร เชียร์สุขสันต์ จากโรงเรียน อุดรพิทยานุกูล) ติดคณะ แพทยศาสตร์ โครงการ MD02 มข.60

อาย (สัตวแพทยศาสตร์)

บุรัสกร พันธุปาล (อาย ) โรงเรียนระยองวิทยาคม ติดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ค่ายติวเข้มเข้าสัตวแพทย์

ไซม่อน(วิทยาศาสตร์)

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

บาส(คณะศึกษาศาสตร์)

คณะศึกษาศาสตร์

ตาน้อย(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

แม็กซ์(วิทยาศาสตร์)

วิทยาศาสตร์การกีฬา

นิว(คณะเภสัชศาสตร์)

ฐาปกรณ์ อิงเอนุ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

โอเว่น (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เฮีย (วิศวกรรมศาสตร์)

ยุทธพล อุไรมาลย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม